Styrelsearbete

Här publicerar vi styrelseprotokoll löpande för bolaget.

Styrelsen i Timrå Invest består idag av Ordförande Stefan Dalin (S), Robert Thunfors (TP), Mari Eliasson (S).

Bolagets styrelse ska bestå av lägst 3 och högst 5 ledamöter.

Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Timrå kommun för tiden från den årsstämma som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige ut­ser också ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse.

Styrelsen är beslutsför, om mer än hälften av hela antalet styrelseledamöter är när­varande.

Styrelse