Styrelsearbete

Här publicerar vi styrelseprotokoll löpande för bolaget.

Styrelsen:

Ordförande Stefan Dalin (S), ledamöterna Mari Eliasson (S), Robert Thunfors (T), Sanna Wallin (S), Markus Sjöström (M) samt ersättare Tony Andersson (M) och Lars Kempe (S). Christian Söderberg VD.

Sommaren 2022 delades bolagets verksamhet i två bolag: Torsboda Industrial Park AB och BASCA AB. Genom en inkråmsöverlåtelse tog BASCA AB över Timrå Invest AB:s verksamhet och sedan även namn. Därav nedan uppdelning av protokollen.

Bolagets styrelse ska bestå av lägst 3 och högst 5 ledamöter.

Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Timrå kommun för tiden från den årsstämma som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige ut­ser också ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse.

Styrelsen är beslutsför, om mer än hälften av hela antalet styrelseledamöter är när­varande.

Styrelse