Styrelsearbete

Här publicerar vi styrelseprotokoll löpande för bolaget.

Styrelsen:

Ordförande Stefan Dalin (S), ledamöterna Mari Eliasson (S), Robert Thunfors (T), Markus Sjöström (M) och Bernt Wallström (SD) samt ersättare Tony Andersson (M) och Lars-Erik Nordin (C).

Sommaren 2022 delades bolagets verksamhet i två bolag: Torsboda Industrial Park AB och BASCA AB. Genom en inkråmsöverlåtelse tog BASCA AB över Timrå Invest AB:s verksamhet och sedan även namn. Därav uppdelning av protokollen.

Bolagets styrelse ska bestå av lägst 3 och högst 5 ledamöter.

Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Timrå kommun för tiden från den årsstämma som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige ut­ser också ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse.

Styrelsen är beslutsför, om mer än hälften av hela antalet styrelseledamöter är när­varande.


Styrelse